Розкриття інформації про фінансову компанію

Інформація, що розкривається на вебсайті фінансової установи

у відповідності до вимог Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних про фінансові установи і на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825

 

Найменування фінансової установи

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»
Скорочена назва: ТОВ «ФК «ЄАПБ»

Ідентифікаційний код

35625014

Місцезнаходження

Код території за КОАТУУ:  8039100000

Юридична адреса: 01032, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Симона Петлюри, будинок 30.

Адреса для листування:
07400, Україна, м. Бровари, Київська обл., вул. Лісова 2, поверх №4.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

ФАКТОРИНГ

 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з додатком

Власники істотної участі

 Структура власності

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не створювалася, оскільки законодавство не  вимагає обов’язкового утворення наглядової ради для таких фінансових компаній.

Генеральний директор – Ревунов Роман Олегович.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про ліцензії та дозволи

Ліцензія «НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ», яка діє безстроково  з 23.03.2017  видана НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ на підставі рішення № 691 від 23.03.2017

 Рішення про видачу ліцензії

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність

 Звітність за 2013 рік

 Звітність за 2014 рік

 Звітність за 2015 рік

 Звітність за 2016 рік

 Звітність за 2017 рік

 Звітність за 2018 рік

 Звітність за 2019 рік

 Звітність за 2020 рік

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство не порушувалося.

Процедура санації не відкривалася.

Наявність процедури ліквідації фінансової установи

Не перебуває в процесі ліквідації.

Інша інформація про фінансову установу

Звіт про корпоративне управління відсутній, оскільки фінансова компанія не є акціонерним товариством.

Внутрішні правила надання фінансових послуг (факторингу)

 Правила надання фін. послуг

Типовий договір факторингу

 Договір факторингу

 

 

Інформація, що розкривається на вебсайті фінансової установи

відповідно до вимог Постанови Правління  Національного банку України від 09.07.2021 №79
"Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської
компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості"

 

Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості (у  разі  залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої  заборгованості),  та  порядок розгляду нею звернень громадян. Договорів врегулювання заборгованості не укладалося із жодною Колекторською компанією.
Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), повідомлення кредитодавця, нового кредитора  та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представни. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (ВИМОГИ ЩОДО ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ)

ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ КОМПАНІЇ ПРО ТЕ, ЩО ІНТЕРЕСИ СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЙОГО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК
Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.     Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
    ТОВ "ФК "ЄАПБ" при відступленні права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору  зобов’язується протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.
    Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит може здійснюватися лише фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.
    До нового кредитора переходять передбачені Законом України «Про споживче кредитування» зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
    Вищевказаний порядок застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.
Умови, за яких ТОВ "ФК "ЄАПБ"  розпочинає діяльність  із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.     За умови отримання ТОВ "ФК "ЄАПБ" на підставі договору факторингу  права грошової вимоги за договором про споживчий кредит та наявності простроченого боргу ТОВ "ФК "ЄАПБ" розпочинає дії щодо врегулювання простроченої заборгованості у власних інтересах.
    ТОВ "ФК "ЄАПБ" має право звернутися до Колекторських Компаній на будь-якому етапі заборгованості. Метою звернення до Колекторських Компаній буде врегулювання простроченої заборгованості та недопущення повторного прострочення платежу.
    З метою запобігання ризиків, що пов’язані з несплатою простроченої заборгованості споживачами, ТОВ "ФК "ЄАПБ", на свій розсуд, виходячи із внутрішніх розпорядчих документів, може прийняти рішення про відступлення прав вимоги новому кредитору за договором про споживче кредитування.
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

Погашення простроченої заборгованості перед ТОВ "ФК "ЄАПБ" здійснюється за наступними реквізитами:
Реквізити для оплати:
Отримувач: ТОВ "ФК "ЄАПБ";
код ЄДРПОУ: 35625014;
ІВАN № UA303395000000026500000127001;
в АТ "ТАСкомбанк";
Призначення платежу: Погашення кредитної заборгованості згідно Кредитного договору №____, Платник ___(ПІБ), ІПН ___ (ідентифікаційний номер платника).

    Спосіб погашення простроченої заборгованості клієнт може вибрати на власний розсуд
    Способи оплати зазначені на вебсайті у розділі ПОЗИЧАЛЬНИКАМ/РЕКВІЗИТИ
    У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги у такій черговості:
- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Перелік контактних даних,  за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у  разі  залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості). ТОВ "ФК "ЄАПБ" не залучалося Колекторських компаній до врегулювання простроченої заборгованості.
Відомості про включення компанії до реєстру колекторських компаній (реєстраційний номер, дата включення до реєстру). Реєстраційний номер: 57
Дата включення до реєстру: 01.12.2021
Порядок та процедури захисту персональних даних. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Відомості про осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності, у разі їх залучення. ТОВ "ФК "ЄАПБ" не залучалося осіб до здійснення колекторської діяльності.
Порядок організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників компанії, осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Порядок подання та розгляду звернень. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ В ТОВ ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Перелік кредитодавців, нових кредиторів, з якими укладено договір врегулювання заборгованості. Договорів врегулювання заборгованості не укладалося з кредитодавцями, новими кредиторами